با عرض سلام همکار گرامی پرسشنامه حاضر به منظور دریافت نظرات شخص شما در رابطه با وضعیت گروه پرستاری تهیه و ارائه گردیده است. برای ما مهم است که بدانید :• نظرات شما بر ای ما بسیار با اهمیت است . اگر همه نظرات را نتوانیم یکباره به اجرا بگذاریم، امیدواریم به مرور زمان به این مهم دست یابیم.• از اینکه با دقت سوالات را مطالعه و سعی خواهید نمود با صداقت به آنها پاسخگو باشید سپاسگزاریم.• در اختیار داشتن اطلاعات شما به ما کمک خواهد کرد تا نیازها و انتظارات واقعی گروه پرستاری را شناسایی کرده تا بتوانیم برنامه های بهبود را متناسب با مشکلات گروه بصورت کلی و جزیی در هر مرکز، برنامه ریزی نماییم.• تمامی اطلاعات فردی شما محرمانه باقی خواهد ماند با همه این اوصاف شما مجاز هستید به هرکدام از سوالاتی که مایل نیستید جواب ندهید
چک لیست رضایتمندی شغلی گروه پرستاری
..............................................................................اطلاعات فردی ....................................................................
.......................................................چک لیست رضایتمندی شغلی گروه پرستاری .......................................................
-- رضایت از روند پیشرفت و ارتقاء
....................................................................................................................................................................
- رضایت از همکاری و ارتباطات
...................................................................................................................................................
- رضایت از پرداخت ها
...............................................................................................................................................................
- رضایت از وجهه سازمانی
.............................................................................................................................................................
- رضایت از محیط کار و امکانات رفاهی
.............................................................................................................................................................
رضایت از مسئول مستقیم
........................................................................................................................................................
رضایت از مدیر پرستاری
...................................................................................................................................................