نام و نام خانوادگی :

مهدی خان سالار

 

         

سمت :

سرپرست مرکز آموزشی درمانی نمازی

مدرک تحصیلی :

 

کارشناس علوم آزمایشگاهی

 

تلفن تماس :

 36474330-36474327 -071

 

پست الکترونیک :

khansalarmahdi@gmail.com

نمابر:

 36474326 -071  
 
سوابق اجرایی :

مدیر مرکزآموزش درمانی نمازی از سال 1388 تا 1395

مدیر مرکز آموزش درمانی پیوند اعضاء از سال 1397 تا 1399