نام و نام خانوادگی :

خانم دکتر فیروزه ابطحی

سمت :

مسئول واحد E.D.U

مدرک تحصیلی :

فوق تخصص اکو کاردیو گرافی

تلفن تماس :

071-36125609

پست الکترونیک :

 

نمابر:

   

سوابق علمی :

عضو هیئت علمی گروه قلب دانشگاه علوم پزشکی شیراز

واحد بین الملل
مسئول واحد: دکتر فیروزه ابطحی فوق تخصص اکو کاردیوگرافی
معاونت بین الملل بیمارستان نمازی آمادگی دارد در زمینه امور آموزشی دانشجویان خارجی همکاری و همفکری لازم را با آنها داشته باشد، همچنین تسهیلاتی جهت امور مربوط به کنگره ها و نیز اساتید مدعو خارج از کشور نیز جزو امکانات این معاونت می باشد.

واحد بین الملل در دفتر معاونت آموزشی مستقر می باشد.

فعالیت های انجام شده در خصوص واحد بین الملل:

1- اقدام به منظور استانداردسازی تابلو بخش ها و واحد های مختلف بیمارستان (که براساس اظهارات مسئول مربوطه امکان تغییر تابلوها از وضعیت موجود نمی باشد.)
2- اقدام به منظور برگزاری جلسه بامدیرگروه های آموزشی که به علت گرفتاری مسئولین واحد بین الملل دانشگاه امکان پذیر نشده است.
3- جمع آوری آماردانشجویان خارجی که در گروه های آموزشی مختلف مشغول به تحصیل می باشند.
4- جمع آوری اطلاعات و آمارضروری جهت درج در سایت بین الملل بیمارستان و ارائه به واحد بین الملل دانشگاه در سه مرحله.