نام و نام خانوادگی :

 زهره شیروانی شیری

سمت :

 بازرسی رسیدگی به شکایات

مدرک تحصیلی :

 کارشناسی ارشد حقوق عمومی

تلفن تماس :

 36473235-36125677

پست الکترونیک :

Infonamazi@sums.ac.ir

نمابر:

   

سوابق علمی:
کارشناس حقوق قضایی
کارشناس ارشد حقوق عمومی
دانشجوی دکترای حقوق عمومی
 

فعالیتهای این واحد : 
1- پیگیری شکایات مردمی تا حصول نتیجه
2- پیگیری شکایات در محل و اعلام نتیجه به اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی