نام و نام خانوادگی :

 زهرا خلیلی

سمت :

 مسئول بهبود کیفیت

مدرک تحصیلی :

 کارشناس ارشد آموزش پزشکی

تلفن تماس :

071-36125922-3

 

پست الکترونیک :

 Zahrakhalili62@gmail.com

نمابر:

   
سوابق علمی: 

کارشناس پرستاری، کارشناس ارشد آموزش پزشکی

 
سوابق اجرایی:

 مسئول بهبود کیفیت به مدت یک سال
کارشناس بهبود کیفیت به مدت 8 سال
مسئول حقوق گیرنده خدمت به مدت 4 سال
مسئول امور فرهنگی به مدت دو سال
مسئول انطباق و dress code به مدت دو سال
مدرس دوره بین المللی مراقبتهای ویژه