نام و نام خانوادگی :

 مریم کاوسی

سمت :

 مسئول آموزش ضمن خدمت پاراکلینیک

مدرک تحصیلی :

 کارشناس مدیریت و برنامه ریزی آموزشی _ کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

تلفن تماس :

36125792

پست الکترونیک :

 

نمابر:

   

 

فعالیتهای این واحد :

تعیین اهداف و نیازهای آموزشی
تدوین برنامه های آموزشی مستمر
اجرای برنامه های آموزشی
نظارت بر اجرای صحیح دوره های آموزشی
تشکیل کمیته آموزشی
کنترل و نظارت بر شرکت فعال کارکنان واحد های پاراکلینیک در برنامه های آموزشی