نام و نام خانوادگی :

 ساناز فرهادپور

سمت :

 مدیر HSE و سلامت کار

مدرک تحصیلی :

 کارشناس بهداشت حرفه ای

تلفن تماس :

071-36125558

 

پست الکترونیک :

 Sanaz.farhadpour70@gmail.com

نمابر:

   
سوابق علمی: 
کارشناس بهداشت حرفه ای
 
سوابق اجرایی:
 مسئول فنی شرکت های اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار
مسئول ایمنی و بهداشت حرفه ای بیمارستان نمازی
 
 فعالیت های این واحد:
1)بازدید از تمام بخش ها و واحد های بیمارستان
2) برنامه ریزی ، پیگیری و نظارت بر نحوه ی اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار
3) تعیین و تایید نوع وسایل حفاظت فردی مناسب هر شغل
4)شناسایی و ارزیابی ریسک مخاطرات شغلی
5) نظارت بر نحوه ی طبقه بندی مواد شیمیایی در انبارها و بررسی وضعیت ایمنی
6) تشکیل پرونده ی پزشکی شاغلین و تجزیه و تحلیل بیماری های شغلی
7)نظارت بر کار پیمانکاران در خصوص رعایت ایمنی
8) تجزیه و تحلیل حوادث شغلی
9)تدوین و طراحی دستورالعمل اجرایی در زمینه حریق ، ساختمان و تجهیزات و...