نام و نام خانوادگی :

  محمد هادی سخن ور

 

سمت :

  مدیر امورفنی و نگاهداشت مرکز آموزشی نمازی

مدرک تحصیلی :

  کارشناسی ارشد عمران

تلفن تماس :

09173175770

پست الکترونیک :

Mohammadhadi:Sokhanvar@Gimail .com

نمابر:

07136474302

 

سوابق علمی : کارشناس عمران ، کارشناس ارشد گرایش ژتوتکنیک و ناظر پایه یک نظام مهندسی

سوابق اجرایی :

مسئول واحد بتن سد رئیس علی دلواری 1384-1385

مسئول امور قراردادهای مدیریت فنی دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1386 -1390

مدیر فنی بیمارستان حضرت زینب س  1395 -1402

ناظر عالی بیمارستان 1400 تخت خوابی محمد رسول ال..

ناظر عالی بیمارستان 750 تخت خوابی صدیقه طاهره

ناظر عالی بیمارستان 108 تخت خوابی خدیجه کبری

فعالیتهای این واحد : 
1- نگاهداشت تاسیسات برقی و مکانیکی
2- برنامه ریزی و سازماندهی کلیه امور فنی وعمرانی