نام و نام خانوادگی :

فاطمه بهاری

 

سمت :

مدیر روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی نمازی

مدرک تحصیلی :

کارشناس پژوهشگری اجتماعی

کارشناس ارشد مدیریت

تلفن تماس :

36473237

36125709

پست الکترونیک :

Infonamazi@sums.ac.ir

نمابر:

   

 

سوابق اجرایی :

1- مسئول مددکاری اتفاقات سال 1384تا 1386

مسئول اجرا و راه اندازی ماده 92 (بیمه مصدومان حوادث ترافیکی ) در بیمارستان نمازی

2- مسئول واحد اطلاع رسانی سال 1386تا 1390

دبیر کمیته فرهنگی –رفاهی ورزشی

3- مسئول اداره رفاه ودبیر کمیته پیشنهادات سال 1390تا سال 1395

4- مدیر روابط عمومی سال 1395 تا کنون

5- مدیر اجرایی فصلنامه نمازی از 1395 تا کنون

فعالیتهای این واحد : 
1- دریافت اخبار وفعالیت های بیمارستان وانعکاس آن
2- ارتباط با رسانه ها