کمیته مدیریت دانش

بزرگترین سرمایه هر سازمانی نیروی انسانی فعال و مشارکت کننده در زمینه دستیابی به اهداف سازمان می باشد.
بهترین نمود مدیریت مشارکتی سازمانی، کمیته مدیریت دانش در جهت استفاده از پیشنهادات سازنده اساتید و کارکنان و دانشجویان و حتی مراجعین بیمارستان و پیمانکاران طرف قرارداد با بیمارستان در اداره امور بیمارستان می باشد.
تعریف دانش: آموزه هایی فراگیری شده حین کار که انتقال آن به سایرین باعث ایجاد ارزش افزوده میشود. به عبارت ساده تر ، دانش به آموزه هایی گفته میشودکه چهار ویژگی داشته باشند:
قابل استفاده بودن، به روز بودن، در راستای اهداف سازمان بودن، ایجاد ارزش افزوده نمودن.
برخی از زمینه های مناسب جهت ارائه دانش عبارتند از:
افزایش کیفیت و کمیت خدمات نظام سلامت
صرفه جویی در هزینه های عملیاتی و غیرعملیاتی و کاهش هزینه های سربار و مدیریت مصرف بهینه منابع و سرمایه ها
سرعت بخشیدن به عملیات و خدمات نظام سلامت
پیشگیری از کارهای موازی و دوباره کاری و کاهش مراجعات پی درپی ارباب رجوع
ابداع روشهای تازه برای ارائه خدمات بهینه تر در نظام سلامت
ابداع روشهای تازه برای افزایش رضایت کارکنان و مراجعان
بهبود امور رفاهی کارکنان
دلپذیر کردن محیط فیزیکی و روانی کار و بسط روابط انسانی مطلوب در میان کارکنان
مدیریت مشارکتی در اداره نظام سلامت
اصلاح قوانین، ضوابط، مقررات، دستورالعملها ،آیین نامه هاو بخشنامه ها
تولید و ارائه خدمات جدید متناسب با نیاز جامعه
ارتقاء دانش و سلامت کارکنان
همکاریهای بین بخشی