نام و نام خانوادگی :

سید حمید سجادیان

سمت :

مدیر امور مالی

مدرک تحصیلی :

کارشناسی ارشد

تلفن تماس :

07136474314

پست الکترونیک :

sajadian@sums.ac.ir

نمابر:

 07136474328  

سوابق علمی :

لیسانس حسابداری

فوق لیسانس حسابداری

عضو انجمن حسابداران ایران

اخذ گواهی توسط حسابداری مدیریت مالی cima

 

سوابق اجرایی :

کارشناس حسابداری مرکز قلب الزهرا و بیمارستان شهید حجازی

کارشناس حسابداری تعهدی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

معاون اداری حسابداری منابع و تامین اعتبار دانشگاه علوم پزشکی شیرازی

عضو تیم مربیان نظام نوین مالی کشور در حوزه وزارت بهداشت و درمان

عضو تیم کارگروه نرم افزار نظام نوین مالی وزارت بهداشت

عضو تیم پایش و نظارت کارگروه وزارت بهداشت

رئیس اداره حسابداری منابع و تامین اعتبار دانشگاه علوم پزشکی شیراز

رئیس اداره نظارت و پایش عملکرد مالی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 فعالیتهای این واحد :
1- تطبیق موضوعات مالی با آیین نامه مالی و معاملاتی، بخشنامه های وزارتی و دانشگاهی و سایر قوانین موضوعه
2- تطبیق پرداخت با آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر قوانین امره
3- تامین اعتبار در چارچوب بودجه تفضیلی و تفاهم نامه منعقده بین واحد و دانشگاه
4- انجام محاسبات کارانه و اضافه کار کارکنان و پزشکان و پرداخت آن
5- محاسبه و پرداخت حقوق ماهیانه کارکنان
6- ارائه گزارشات مالی از سامانه اطلاعات بیمارستانی( HIS)
7- ثبت اسناد مالی خریدهای انجام شده بیمارستان و پرداخت به فروشندگان و ذینفعان
8- محاسبه هزینه های بیماران بستری و سرپایی
9- درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی
10- ارسال اسناد بیمه ای و پیگیری وصول مطالبات
11- نگهداری و نظارت بر اموال و داراییهای ثابت