نام و نام خانوادگی :

آزاده نوئی

سمت :

مدیر امور عمومی

مدرک تحصیلی :

کارشناس پرستاری – کارشناس ارشد روانشناسی

تلفن تماس :

07136125797

پست الکترونیک :

 

نمابر:

07136474326

سوابق علمی :

 

کارشناس پرستاری – کارشناسی ارشد روانشناسی

سوابق اجرایی :

سوپروایزر – مترون – مدیر بیمارستان ولی عصر(عج)کازرون از 1389 لغایت 1398
سرپرست امور قراردادها بیمارستان نمازی از خرداد ماه 1398

مدیر امور عمومی بیمارستان نمازی از تیر ماه 1399
 
 فعالیتهای این واحد :
1- پیگیری امور رفاهی و عمومی کارکنان و دانشجویان
2- نظارت بر امور و فرایندهای واحدهای لاندری، نقلیه، خدمات، متوفیات، فضای سبز و تلفنخانه
3- تعامل و همکاری با واحد حراست در جهت مدیریت پارکینگها
4- جابجایی و جانمایی مناسب فضاهای پشتیبانی و انبارها