نام و نام خانوادگی :

 مسلم زاهدی

 

سمت :

رئیس امور اداری و مدیر منابع انسانی

مدرک تحصیلی :

 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

 

تلفن تماس :

071-36125760

 

پست الکترونیک :

 zahedimoslem57@gmail.com

نمابر:

   
سوابق علمی :کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
سوابق اجرایی :  کار گزین بیمارستان شهید فقیهی
کارگزین مسئول بیمارستان شهید فقیهی
رئیس اموراداری و مسئول کارگزینی مرکز حوادث و فورتهای پزشکی استان فارس
رئیس اداره منابع انسانی بیمارستان نمازی
رئیس اموراداری و مدیر منابع انسانی بیمارستان نمازی