نام و نام خانوادگی :

فاطمه بهاری

 

سمت :

مدیر روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی نمازی

مدرک تحصیلی :

کارشناس ارشد مدیریت 

کارشناس پژوهشگری اجتماعی 
 

تلفن تماس :

۳۶۴۷۳۲۳۷

۳۶۱۲۵۷۰۹

پست الکترونیک :

Infonamazi@sums.ac.ir

نمابر:

 

 

 

سوابق اجرایی :

۱- مسئول مددکاری اتفاقات سال ۱۳۸۴تا ۱۳۸۶

مسئول اجرا و راه اندازی ماده ۹۲ (بیمه مصدومان حوادث ترافیکی ) در بیمارستان نمازی

۲- مسئول واحد اطلاع رسانی سال ۱۳۸۶تا ۱۳۹۰

دبیر کمیته فرهنگی –رفاهی ورزشی

۳- مسئول اداره رفاه ودبیر کمیته پیشنهادات سال ۱۳۹۰تا سال ۱۳۹۵

۴- مدیر روابط عمومی سال ۱۳۹۵ تا کنون

۵- مدیر اجرایی فصلنامه نمازی از ۱۳۹۵ تا کنون