معرفی واحد بهبود کیفیت
این واحد بر حسب دستور معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز ازسال ۸۵ در بیمارستان شروع به فعالیت نموده و درحال حاضر تحت نظارت مستقیم رئیس بیمارستان است.
در حال حاضر استانداردهای اعتبار بخشی ملی جهت ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده و ایمنی بیمار در راستای اهدافوزارت بهداشت، پیاده سازی شده است.
اهم فعالیت های این واحد عبارتند از:
برنامه استراتژیک
-تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان ، هماهنگ با سیاستهای اصلی بیمارستان و با هدایت تیم مدیریت اجرایی
-تدوین برنامه های عملیاتی بیمارستان در راستای برنامه استراتژیک و اهداف کلان سازمان با تاکید بر بهبود مستمر کیفیت و ارتقاء ایمنی بیمار
-تعیین و نشر بیانیه رسالت بیمارستان به کلیه کارکنان بیمارستان
-تدوین برنامه های بهبود کیفیت با تاکید بر بهبود مستمر کیفیت و ارتقاء ایمنی بیمار
-پایش مستمر پیشرفت برنامه های عملیاتی و بهبود کیفیت
-مشارکت با واحد مالی در تهیه بودجه بیمارستان مطابق با برنامه های عملیاتی و بهبود کیفیت تحت نظارت مدیر بیمارستان
تحلیل شاخص ها
-پایش داده ها، اقدامات و مداخلات مدیریتی از طریق تحلیل شاخص های کارت امتیازی متوازن و سایرشاخص های بیمارستان
-تحلیل شاخص های عملکردی و برنامه های عملیاتی
-تدوین شاخص های مهم عملکردی جهت بهبود فرآیندهای مختلف بیمارستان
-تحلیل رضایتمندی بیماران ، همراهان، کارکنان و ذینفعان
-جمع آوری اطلاعات مربوط به نیازهای کلی سازمان و تهیه گزارشات مربوط جهت مسئولین و مدیران مربوطه
-بررسی و تدوین راهکارهای کاهش هزینه ( در واقع در این روند به منظور رفع کاستی ها و نارسایی های سیستم، عملکرد سازمان به صورت مدون بررسی و اطلاعات مربوط به نیازهای کلی سازمان از جمله راهکارهای کاهش هزینهها جمع آوری و تحلیل شده و راهکارهای علمی و عملی در قالب گزارشات تکمیلی به مسئولان و مدیران ارشد پیشنهاد داده می شود.)
کنترل مستندات و مدارک و اصلاح فرآیند
-کد گذاری کلیه مستندات بیمارستان مطابق با دستورالعمل کدگذاری مدارک ، نظارت بر بازنگری وتوزیع مستندات ، جمع آوری اسناد منسوخ و از رده خارج مطابق با روش اجرایی کنترل مدارک و مستندات
-شناسایی و مکتوب نمودن فرآیندهای بیمارستان و تهیه نقشه فرآیندهای بیمارستان منطبق بر اصول بهبود کیفیت، نظارت بر فرایندهای سازمانی و ارائه پیشنهاد جهت بهبود سیستمها و روشهای بیمارستان
-تدوین و بازنگری خط مشی ها ، روش های اجرایی و دستورالعمل های کاری بخش ها و واحد های بیمارستان با همکاری مسئولین و مدیران مربوطه
ممیزی داخلی
-واحد بهبود کیفیت دو بار در سال به صورت شش ماهه با ممیزی داخلی بیمارستان بر نحوه پیاده سازی استانداردها نظارت نموده و گزارشات منظم از بازدیدها و ارزیابی های داخلی به منظور ارتقاءفرآیندها به مدیران مربوطه منعکس می گردد .
پایش کمیته
-تشکیل جلسات مستمربر طبق جدول گانت با حضور کارشناسان بهبود کیفیت
-نظارت مستمر بر تشکیل و اجرای مصوبات کمیته های بیمارستان
-هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیت های بهبود کیفیت در بیمارستان
-پیگیری و هماهنگی جهت پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی در کمیته ها و اطمینان از هم سویی مصوبات با اهداف استراتژی بیمارستان
-برگزاری منظم کمیته پایش و سنجش کیفیت و تیم مدیریت و رهبری در راستای ارتقا کیفیت
 
پیگیری امور بیماران، تکریم بیماران و مراجعان ، سنجش رضایتمندی
-حفظ حریم خصوصی و رعایت موازین شرع مقدس
-ارائه خدمات منطبق با اصول اخلاق پزشکی
-حفظ محرمانگی اطلاعات بیمار وبیمارستان
-راهنمایی و هدایت گیرندگان خدمت و اصول رسیدگی به شکایات

نام و نام خانوادگی رئیس واحد بهبود کیفیت : زهرا خلیلی (کارشناس ارشد آموزش پزشکی )
فاطمه رفعتی کارشناس بهبود کیفیت ( کارشناس پرستاری )
ناهید اسدپور کارشناس بهبود کیفیت(کارشناس بهداشت محیط)