بخش داروسازی بالینی
مدیر گروه: دکتر لاله محمودی
اعضای هیئت علمی گروه: دکتر افسانه وزین، دکتر ایمان کریم زاده، دکتر فرزانه فروغی نیا
معرفی بخش: داروسازی بالینی(Clinical Pharmacy) به عنوان شاخه ای تخصصی از علم داروسازی است که در ارتباط با استفاده ایمن، مناسب، منطقی و اقتصادی داروها می باشد و در بالین کمک می‌کند تا بیماران بیشترین نفع ممکن و در عین حال کمترین خطر و آسیب را از داروهای خود داشته باشند. رسالت اصلی این رشته ارتقاء مصرف صحیح و منطقی داروها و کمک به بهبود نتایج و پیامد های درمانی در بیماران و "مصرف بهینه دارو" یا به عبارتی جایگزین نمودن داروهای تجویز شده با داروهای بهتر، کاهش مصرف اقلام دارویی، تغییر مقادیر مصرف دارو می باشد

خدمات بخش:
1. حضور فعال و موثر در راندهای بخشهای بالینی (مشاوره مستقیم در راندها)
2. پایش فارماکوکینتیکی داروها (Therapeutic Drug Monitoring): پایش فارماکوکینیکی داروها و تعیین دوزاژ مناسب دارویی در مورد داروهایی که پارامترهای فارماکوکینتیک آنها تغییرات بین فردی و درون فردی زیادی نشان داده است و داروهایی که پنجره درمانی باریکی (Therapeutic Index) دارند و احتمال under-dose یا over-dose شدن آنها زیاد است به منظور افزایش میزان کارایی داروها و به حداقل رساندن عوارض جانبی ناشی از آنها
3. بررسی داروهای مصرفی بیمار، تنظیم دوزاژ دارویی براساس شرایط بیمار (کراتینین و عملکرد کبدی بیمار) و تشخیص پزشک، تنظیم دوزاژ داروها در شرایط ویژه بخصوص در بیماران بستری در بخشهای مراقبتهای ویژه، بررسی تداخلات دارویی، ردیابی، گزارش، پیشگیری و درمان عوارض جانبی به خصوص در در زمینه مواردی که در تشخیص افتراقی‌های بیماری Drug Induced Disease قرار می‌گیرد ، کم کردن داروهای غیر ضروری و جایگزین کردن داروهای در دسترس جهت کاهش هزینه ها با توجه به سیر بیماری و شرایط بیمار از اقدامات مربوط به این خدمت است.
4. انجام تلفیق دارویی یا Medication Reconciliation با هدف ایجاد صحیح‌ترین لیست ممکن از همه‌ی داروهای در حال مصرف توسط بیمار (شامل نام دارو، دوزاژ مصرفی،تواتر مصرف، راه مصرف) و مقایسه‌ی این لیست با دستورات دارویی پزشک در حین بستری کردن بیمار، انتقال بیمار از یک بخش به بخش دیگر و در حین ترخیص بیمار .
5. مشاوره جهت شروع و پایش حمایت متابولیکی (تغذیه وریدی)، ارائه پروتکل مناسب جهت تغذیه بیمارانی که نیازمند Total Parenteral Nutrition یا Partial Parenteral Nutrition می باشند و ویزیت روزانه‌ی این بیماران به منظور مانیتورینگ و تغییرات لازم در رژیم بیمار است.

6. ارایه مشاوره فارماکوتراپی به کلیه بخش های بیمارستان
کلیه ی این وظایف در راستای اهداف زیر می باشد:
- کاهش موارد عارضه و سمیت دارویی
-کاهش موارد تداخلات دارویی
-کاهش Duplicationهای دارویی
- جلوگیری از خطاهای دارو -پزشکی
- پیشنهاد آلترناتیوهای دارویی
- کاهش طول مدت مصرف دارو
- کاهش هزینه های دارو -درمانی بیماران
- بهبود روش های درمانی بیماران complicated و بیماران critically ill
- آموزش به بیماران و/یا خانواده آنها در جهت بهینه سازی مصرف دارو