اعلام شکایت در بیمارستان نمازی با روش های زیر امکان پذیر است :

۱- ارسال پیامک به شماره ۱۰۰۰۷۱۱۶۴۷۳۲۳۵

۲- مراجعه حضوری به واحد رسیدگی به شکایات در ساعات اداری: ۷/۳۰ الی ۱۴ مکان : جنب حسابداری مرکزی

۳- تماس با شماره تلفن ۳۶۴۷۳۲۳۵ یا داخلی ۵۶۷۷ شماره همراه ۰۹۱۷۵۳۹۱۳۶۲

۴- در شیفت عصر: مراجعه به مدیر کشیک واقع در واحد رسیدگی به شکایات جنب حسابداری مرکزی

۵- در شیف شب : مراجعه به دفتر پرستاری یا تماس با تلفن های : ۰۹۰۱۸۷۱۵۹۲۲- ۰۹۳۸۲۷۵۷۰۰۴ - ۰۹۰۱۸۷۱64۱۰

۶- تماس باسوپروایزر اورژانس تلفن : ۰۹۳۹۳۳۵۶۸۵۹
مراجعه به سایت بیمارستان با آدرس الکترونیکی: http://namazi.sums.ac.ir/

۷- تماس با دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی شیراز با تلفن: ۳۲۱۲۲۷۴۷

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

شرح وظایف مسئول پاسخگویی و رسیدگی به شکایات:
- پیگیری موضوع شکایات ازهرنوع تاحصول نتیجه
- پیگیری شکایات درمحل
- انجام فرایند صحیح رابط طبق فرایند استاندارد اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی شیراز