اهداف کلان بیمارستان

ارتقای ایمنی

بهبود مستمر کیفیت

مدیریت بهینه منابع

رضایتمندی گیرندگان خدمت

آموزش کارکنان و فراگیران

 

 
 
سیاستهای کلان بیمارستان 
 

جلب مشارکت اساتید و کارکنان در راستای ارتقاء خدمات تشخیصی درمانی و فرهنگ سازمانی

جلب مشارکت  خیرین

پیشبرد فرآیند الکترونیکی کردن بیمارستان

برقراری تبادل تجارب با سایر مراکز داخل و خارج از کشور توسعه همکاری های بین الملل در موارد علمی و پژوهشی

برونسپاری خدمات بیمارستانی

مدیریت تختها در راستای کاهش مدت زمان بستری بیماران

استفاده کاربردی از پژوهش ها با توجه به نیاز سازمان

استفاده بهینه از منابع و فضای فیزیکی

تکریم ارباب رجوع و مشتریان اصلی بیمارستان