مسئول واحد امور قراردادها

نام و نام خانوادگی :

 احمد مرادی

سمت :      

 مسئول امور قراردادها

 

مدرک تحصیلی :

دیپلم

تلفن تماس :

07136125797

پست الکترونیک :

namazime@sums.ac.ir

نمابر:

07136474326

سوابق اجرایی :

1393 الی بهمن ماه 1396 مسئول امور قراردادهای مرکز آموزشی درمانی نمازی
 
فعالیتهای این واحد : 
1- تهیه وتنظیم قراردادها و بانک اطلاعاتی مربوط به آنها
2- برگزاری مزایده و استعلام قیمت
3- نظارت بر حسن اجرای قراردادها
4- پیگیری و ارسال شرایط به دانشگاه جهت برگزاری مناقصات