فارس، شیراز خیابان زند، میدان نمازی، بیمارستان نمازی   کد پستی:۱۳۳۱۱ – ۷۱۹۳۶
تلفن:  ۶۱- ۳۶۴۷۴۳۳۲ - ۰۷۱ ،    نمابر: ۳۶۴۷۴۳۲۶ ،    پست الکترونیک بیمارستان nemazee_inf@sums.ac.ir