ام آر آی :

 

تصویربرداری با استفاده از تشدید مغناطیسی هسته یا ام آر آی روشی است که در آن به جای استفاده از پرتوهای ایکس ، اندام رادر میدان مغناطیسی بسیار قوی قرار می دهند در این حالت از بدن امواج الکترومغناطیسی با فرکانس امواج رادیویی تابش می شود  که این امواج پس از آشکارسازی و پردازش تبدیل به تصاویر مقطعی از عضو مورد نظر می گردد با استفاده از ام آر آی می توان اندامهای مختلف و درون آنها را مشاهده نمود.

اطلاعاتی که از تصاویر حاصل از این روش بدست می آید غالباً به وسیله سایر روش های تصویربرداری حاصل نمی شود.

اندامهایی که با ام آر آی تصویربرداری می شوند عبارتند از استخوانها و مفاصل ، مهره ها ، مغز ، قلب و عروق ، دستگاه ادراری ، مجاری صفراوی  و سایر اندامها.

کاربرد ام آر آی برای ارزیابی تومورها ، بررسی کانال نخایی ، بیماری های قلبی و عروقی ، بررسی بیماری های مغز و همچنین بررسی روند معالجه می باشد.

برای برخی از تصویربرداری ها در ام آر آی به آمادگی مختصری نیاز می باشد.

برای تصویربرداری در ام آر آی بیمار باید از همراه بردن  کلیه اشیاء فلزی ، موبایل به داخل اتاق خودداری نماید، هرگونه پروتز یا فلز در داخل بدن باعث خرابی تصویر و احیاناً آسیب به بیمار می گردد ، برای بیماران دارای باتری قلب انجام ام آر آی ممنوع است.

برای برخی از تصویربرداری ها از ماده حاجب به صورت خوراکی و یا تزریقی استفاده می شود.

انجام ام آر آی به شرطی که بیمار کلیه دستورات و نکات ایمنی را  رعایت نماید هیچگونه خطری ندارد .
تقاضای ام آر آی توسط پزشک متخصص می باید نوشته شود ضمناً کلیشه ها توسط رادیولوژیست تفسیر و گزارش می گردد.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-7-30 8:16        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ