مديريت آزمايشگاه

 انگل شناسی

 بیوشیمی

 سیتولوژی

 پذیرش آزمایشگاه 

 ایمنو سرولوژی

 تجزیه ادرار 

 

 آزمایشگاه کنترل کیفی 

 بانک خون

 خون شناسی

 میکروب شناسی

 

 

 

 

 

 

 


 

نام واحد:

 

مدیریت آزمایشگاه

تلفن داخلی:

تلفن مستقیم:

مسئول:

خانم دکتر گرامی زاده

فعالیت ها:

مدیریت فنی ، اداری و پرسنلی آزمایشگاه و ارتباط با واحدهای مدیریت و ریاست بیمارستان ،

اداره امور آزمایشگاه ها و گروه پاتولوژی دانشکده پزشکی به منظور ارائه خدمات آزمایشگاهی بالینی به بیماران

 

 

نحوه ارائه خدمات آزمایشگاه های بیمارستان نمازی:

 

آزمایشگاه های بیمارستان نمازی، به دو دسته از مراجعین، خدمات آزمایشگاهی ارائه می دهند:

1-     بیماران بخش های اورژانس و بستری بیمارستان نمازی

2-     مراجعه کنندگانی که از مراکز درمانی دیگر و یا پزشکان دیگر معرفی شده اند

 

روال خدمات:

 

الف- تحویل نمونه های آزمایش به واحد پذیرش آزمایشگاه ها:

- در حالت اول، نمونه های آزمایشی توسط بخش های بیمارستان تهیه می شوند و به پذیرش آزمایشگاه تحویل داده می شوند.

- در حالت دوم، مراجعه کنندگان (که به بیمارستان نمازی معرفی شده اند) با مراجعه به پذیرش آزمایشگاه ها، مراحل آزمایش را طی می کنند و بر اساس دستورالعملی که واحد پذیرش آزمایشگاه، در اختیارشان می گذارد، نمونه های آزمایش را تهیه می کنند و نمونه های تهیه شده را به پذیرش آزمایشگاه ها، تحویل می دهند.

 

ب- انتقال نمونه ها به آزمایشگاه ها توسط واحد پذیرش آزمایشگاه

- واحد پذیرش ، نمونه های دریافتی از بخش های بیمارستان و یا افراد مراجعه کننده را به آزمایشگاه های مربوط، ارسال می کند.

 

ج- انجام آزمایش و تأیید نتیجۀ آن

در هر یک از آزمایشگاه ها،کارشناسان پس از انجام آزمایش های لازم و تأیید نتایج توسط پزشک آزمایشگاه، گزارش نتایج را به واحد پذیرش ارسال می کنند.

 

د- ارائۀ نتایج توسط واحد پذیرش آزمایشگاه به مراجه کنندگان:

واحد پذیرش مسئولیت تحویل گزارش ها به مراجعین و به بخش های بستری و اورژانس را بر عهده دارد.

 

 
 

نام واحد:

پذیرش آزمایشگاه

تلفن داخلی:

 

تلفن مستقیم:

 

 

 

مسئول:

 

 

خدماتی که توسط این واحد ارائه می شود:

 

1-  پذیرش آزمایش

2-  دریافت نمونه از بخش ها و از مراجعین

3- ارسال نمونه ها به آزمایشگاه های مرتبط 

4- دریافت نتایج آزمایش از آزمایشگاه ها

5- تحویل نتایج به  به مراجعین

6- چک کردن جواب های آزمایش بیماران بستری و ارسال به بخش ها 

 

نحوه ارائه خدمات:

 

1- برای بخش ها: نمونه های آزمایشگاهی بخش ها توسط بیماربر به آزمایشگاه منتقل می شود و جواب آزمایش ها نیز توسط بیماربر به بخش تحویل می شود .

 

2- برای مراجعین (که توسط واحدهای بهداشتی درمانی و یا پزشکان دیگر به بیمارستان نمازی معرفی شده اند) ، در ازاء نمونه های آزمایشگاهی، قبض صادر می شود. این دسته از مراجعین، هنگام دریافت جواب، قبض را تحویل داده و جواب آزمایش را دریافت می کنند.

 

زمان ارائه خدمات:

 

صبح از ساعت         14    -   7:30

عصر از ساعت       20      -      14

شب  از ساعت     7:30   -      20 

 

توصیه ها:

 

برای هر آزمایش ، توصیه هایی به شما می شود که لازم است قبل از انجام آزمایش، به آن توجه فرمایید.  

 


 

نام واحد:

آزمایشگاه کنترل کیفی    (Quality Control Lab)

تلفن داخلی:

 

تلفن مستقیم:

 

 

 

مسئول:

 

خدماتی که توسط این واحد ارائه می شود:

 

1.انجام کلیه امور مربوط به کنترل کیفیت آزمایشگاه تشخیصی و کنترل کیفی داخلی

2. ارتباط با آزمایشگاه تهران و شرکت در برنامه های کنترل کیفی خارجی

3. ارتباط با معاونت آموزشی بیمارستان و استفاده از راهکارهای ایشان در انجام کلیه امور مربوط به آموزش و بازآموزی پرسنل آزمایشگاه

4. ارتباط با دفتر ارتقاء کیفیت بیمارستان و استفاده از راهکارهای ایشان برای ارتقاء سطح کیفیت 

 آزمایشگاه  طبق استانداردهای Iso 9001 – 2000

 


نام واحد:

 انگل شناسی  Parasitology

تلفن داخلی:

 

تلفن مستقیم:

 

 

 

مسئول:

 

خدماتی که توسط این واحد ارائه می شود: 

در این بخش نمونه های stool  بیماران بستری همچنین بیماران سرپایی و اورژانسی از نظر موارد انگلی شامل OB ،OP  وهمچنین تست های PH , Fat  , Reducing  مورد آزمایش قرار می گیرد.

 

روال ارائه خدمات به مراجعين:

آزمایش های لازم بر روی نمونه هایی که از بخش های مختلف به این آزمایشگاه ارسال شده اند، انجام می گیرد و نتایج به بخش های مربوط، گزارش می شوند.

 

ساعات ارائه خدمات:  

صبح‌ها  از ساعت           14    –   7:30    

عصرها  از ساعت          20     –      14

شب‌ها  از ساعت       7:30    _  19:30

 

 

  

 

 


نام واحد:

آزمایشگاه ایمنوسرولوژی (Immunoserology)

تلفن داخلی:

 

تلفن مستقیم:

 

 

 

مسئول:

 

خدماتی که توسط این واحد ارائه می شود:

انجام تست های سرولوژی :

Mono Test , D-Dimer, Cold Agg , widal , wright , VDRL , Aso , RF , CRP

 

انجام تست های ایمنی به روش های  Elisa , RIA شامل:

FKlevel , Cyclosporin , ANCA (P,C) , ACLA , ds , DNA , ANA , C4, C3 , Brucella IgC/M ,ETG IgA , Antigliadin IgC/M , H.Pylori

 

برنامه زماني:

آزمایش های سرولوژی به صورت روزانه انجام و جواب دهی می شوند . آزمایش های ایمونولوژی براساس تعداد و نوع آزمایش ها، به صورت هفتگی و ماهانه انجام می شوند .

 

توصيه ها:

برای انجام تعدادی از آزمایش ها، نیاز به آمادگی قبلی و هماهنگی با بخش می باشد که مراجعین محترم بایستی با بخش تماس بگیرند.

 

نكات قابل توجه:

آزمایش Cyclosporine  برای بیماران پیوندی در استان فارس تنها در این مرکز در حال انجام است. 
آزمایش
FK level ( (Tacrolimus نیز در این مرکز و یک مرکز در تهران در کل کشور انجام می شود. این آزمایش نیز مربوط به بیماران پیوندی است.

 

 


نام واحد:

  بانک خون  Blood  Bank

تلفن داخلی:

 

تلفن مستقیم:

 

 

 

مسئول:

 

خدماتی که توسط این واحد ارائه می شود: 

بانک خون بصورت تمام وقت و شبانه روزی فعالیت دارد. 

نمونه ها و درخواست خون و فرآورده‌های خونی ، کومبز مستقیم ، کومبز غیر مستقیم و تیتراسیون آنتی بادی از طرف بخش های مختلف به بانک خون ارسال شده و پس از انجام آزمایشات یاد شده به بخش بالینی تحویل می شود.

 


 

نام واحد:

 

  آزمایشگاه بیوشیمی Biochemistry

تلفن داخلی:

 

تلفن مستقیم:

 

 

 

مسئول:

 

خدماتی که توسط این واحد ارائه می شود: 

انجام آزمایش های بیوشیمی خون و ادرار و مایعات بدن

 

برنامه زماني:

صبح از ساعت         14    -      7:30

عصر از ساعت       20      -      13:30

شب  از ساعت     7:30   -      19:30

 

روال ارائه خدمات به مراجعين:

دریافت نمونه ها از پذیرش آزمایشگاه و جواب دهی به پذیرش 

 

 

 


نام واحد:

آزمایشگاه تجزیه ادرار Urin alysis    

تلفن داخلی:

 

تلفن مستقیم:

 

 

 

مسئول:

 

خدماتی که توسط این واحد ارائه می شود: 

در این بخش ادرار از نظر ماکروسکوپی و میکروسکوپی و آزمایش های شیمی مخصوص، بررسی می شود و همه فاکتور های غیر طبیعی در قسمت میکروسکوپی و ماکروسکوپی به پزشک گزارش می شود.

 

برنامه زماني:

صبح از ساعت         14  -   7:30             

عصر از ساعت       20   -     14              

شب از ساعت       7:30  -  19:30         

 

روال ارائه خدمات به مراجعين:

نمونه هایی که از بخش های مختلف به آزمایشگاه ارسال می شوند و همچنین نمونه های اورژانسی که از بخش های اورژانس داخلی و جراحی آورده می شوند پس از دریافت توسط بخش پذیرش  آزمایشگاه، به این قسمت منتقل و پس از انجام آزمایش های لازم از طریق کامپیوتر، گزارش دهی  می شوند.

 

توصيه ها:

مهمترین توصیه به مراجعین ، تهیه نمونه صحیح بر اساس دستورالعمل های آزمایشگاه است تا نتیجۀ دقیق تری به دست آید.

 

 


 
 

نام واحد:

 

  آزمایشگاه خون شناسی Hematology

تلفن داخلی:

 

تلفن مستقیم:

 

 

 

مسئول:

 

خدماتی که توسط این واحد ارائه می شود: 

 دریافت نمونه از طریق پذیرش و جواب دهی به پذیرش آزمایشگاه 

 

برنامه زماني:

صبح از ساعت         14    -      7:30

عصر از ساعت       20      -      13:30

شب  از ساعت     7:30   -      19:30   

 

 

  


نام واحد:

آزمایشگاه سیتولوژی    Cytology Lab.

تلفن داخلی:

 

تلفن مستقیم:

 

 

 

مسئول:

 

خدماتی که توسط این واحد ارائه می شود: 

1. پذیرش نمونه های سیتولوژی زنان (پاپ اسمیر) و مدیکال

2. تهیه  اسلاید های مربوطه

3. رنگ آمیزی اسلاید تهیه شده

4. بررسی میکروسکوپی اسلاید ها

5. جوابدهی

 

برنامه زماني:

پذیرش نمونه ها صبح 13 – 7:30 و پنج شنبه ها تا 12 ساعت

پذیرش نمونه های  C. S. F در عصر و شب نیز انجام می شود

رنگ آمیزی اسلاید ها همه روزه صبح از ساعت 7:30

تهیه اسلاید های  C. S. F  مربوط به شیفت عصر و شب ، صبح روز بعد، از ساعت 7:30

تهیه اسلاید های سایر نمونه ها معمولاً ساعت 10 و 13

بررسی میکروسکوپی بلافاصله بعد از رنگ آمیزی

 

 

   


  

نام واحد:

آزمایشگاه میکروب شناسی  Microbiology

تلفن داخلی:

 

تلفن مستقیم:

 

 

 

مسئول:

 

خدماتی که توسط این واحد ارائه می شود: 

 

1. پذیرش نمونه های سیتولوژی زنان ( پاپ اسمیر) 

2. تهیه  اسلاید های مربوطه

3. رنگ آمیزی اسلاید تهیه شده

4. بررسی میکروسکوپی اسلاید ها

5. جوابدهی

 

برنامه زماني:

  صبح کار              7    -   14

  عصرکار               8    -  13:30

  شب کار            7:30  -  19

  

روال ارائه خدمات به مراجعين:

 

1 – دریافت نمونه ها از طریق پذیرش آزمایشگاه و ارائه جواب به پذیرش آزمایشگاه

2 – دریافت نمونه های کنترل عفونت بیمارستان مستقیم از بخش ها و ارائه جواب به مسئول کنترل کیفیت

3 – بیماران سرپایی بصورت نمونه گیری کشت مختلف

4 – لام های TB , Gramstain  مستقیم از پزشکان دریافت و جواب به خود پزشک ارائه می شود.

  

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-7-30 8:09        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ