خانم فاطمه تیموری

          

تحصیلات : کارشناس پرستاری

سابقه کار: 27 سال                       

سابقه مدیریت

1375تا 1381 سرپرستار

1381 تا 1388 سر ممیز داخلی و کارشناس دفتر ایزو و استاندارد 2000-9001

سوپروایزر بخش های بیمارستان نمازی

1388 تا 1390 مدیر  خدمات پرستاری بیمارستان شهید رجائی

1390تا کنون  مدیر  خدمات پرستاری بیمارستان نمازی

اهم فعالیت های مدیر پرستاری این مرکز شامل :

رهبری و هدایت واحد های تحت کنترل و نظارت در راستای اهداف استراتژیک بیمارستان

مدیریت منابع انسانی و استفاده بهینه از منابع موجود

برنامه ریزی در خصوص تدوین و استقرار استانداردهای اعتبار بخشی

بهبود و ارتقای کیفیت مراقبتهای استاندارد پرستاری

شرکت در جلسات شورای راهبردی ، نهاد سیاستگذاری و کمیته های درون سازمانی

انتصاب کارکنان واجد شرایط جهت پست های مدیریتی درون سازمانی

ایجاد راهکارهای بهینه در جهت تقویت انگیزش کارکنان تحت نظارت ( تشویق / تنبیه )

تلاش در جهت بهبود ارتباطات فردی – گروهی و تعامل بین بخشی


خانم لیلا جلوداریتحصیلات : کارشناس پرستاری 

سابقه کار: 17 سال           

سابقه مدیریت

 1387تا 1392 سرپرستار

1392 تاخرداد ماه  1395  سوپروایزر بالینی صبح

از خرداد ماه 1395 تا کنون معاون پرستاری

اهم فعالیت های معاون دفتر پرستاری

جانشین مدیر پرستاری ، محاسبه نیروی انسانی ، مدیریت نیروی انسانی تحت نظارت مدیر پرستاری ، رابط مبتنی برعملکرد سامانه قاصدک


سوپروایزر اورژانس بزرگسال                                                                                                            

سرکار خانم لیلا هاشمی زاده فرد حقیقی

تحصیلات : کارشناس پرستاری            سابقه کار :17 سال

سابقه مدیریت

از سال 83  تا 85سرپرستار اتفاقات داخلی

 از سال 85 تا سال 87سرپرستار فوریت های داخلی

 از سال 87 تا سال 89 سوپروایزر اورژانس

 از سال 89 تا کنون مدیر اجرایی اورژانس

 

اهم فعالیت ها :

مدیریت اجرایی اورژانس بیمارستان نمازی – راه اندازی ICU در سطح اورژانس که به زغم بسیاری از بازدید کنندگان وزارتخانه از معدود  ICU های اورژانس فعال کشور می باشد .

راه اندازی  PRIMARY PCI در سطح اورژانس  

تجهیز کردن اتاق CPCR به وسایل کامل جهت بیماران ترومایی و بد حال

استقرار تیم اسکورتینگ با کمک کارشناسان بیهوشی جهت جابجایی بیماران بد حال از اورژانس به سایر واحد ها یا سایر مراکز

راه اندازی بخش FAST TRACR جهت بیماران سطح 5و4

بخشهای تحت نظارت

 ICU اورژانس – درمان حاد دو الف – درمان حاد دو ب – اسکرین و تریاژ – اتاق احیا – اتاق عمل سرپایی – درمان و ارزیابی بالینی – پلاسمافروسیس

 

سوپروایزر بخش های داخلی
                                                                                                              

سرکار خانم رهنما

تحصیلات : کارشناس پرستاری           سابقه کار : 27 سال

سابقه مدیریت

1389 تا 1391 سرپرستار بخش ICU جراحی

1391 تا کنون سوپروایزر بالینی بخش های داخلی

اهم فعالیت ها

رابطه نظام آراستگی و طرح تکریم ارباب  رجوع – مشارکت در برنامه های تعالی سازمان در چهار چوب اهداف استراتژیک راندهای نظارتی در جهت پیاده سازی استانداردهای مراقبتی در بخشهای تحت نظارت

انتقال بخش ICU  جراحی از طبقه زیرین به همکف – مشارکت در نوشتن خط مشی ها و گاید لاین های پرستاری

انتقال ICU جراحی از طبقه زیرین به همکف – مشارکت در نوشتن خط مشی ها و گایدلاین های پرستاری با همکاری سوپروایزر آموزشی – همکاری در راه اندازی بخشهای اکسترا در بخشهای داخلی-ادغام بخشهای نورولوژی یک و دو و کمک به راه اندازی بخش هماتولوژی سه

بخشهای تحت نظارت

داخلی مغز و اعصاب یک – داخلی مغز و اعصاب دو – داخلی بیماری های خون یک  - داخلی بیماری های خون دو –داخلی بیماری های خون سه - اندوسکوپی – مراقبتهای پس از اندوسکوپی  - پیوند مغز استخوان – مراقبتهای تشنج – داخلی کلیه – داخلی مراقبتهای پس از پیوند

 

سوپروایزرهای بخشهای جراحی                                                                                                           

 سرکار خانم نوبخت

سوپروایزرهای بخشهای ویژه قلبی – داخلی                                                                                           

 

سوپروایزرهای بخشهای اطفال                                                                                                             

سرکار خانم خانم رضیه ماکولاتی

تحصیلات : کارشناس پرستاری              

سابقه کار :22 سال

سابقه مدیریت

از 1379 تا 1386 سر پرستار بخش داخلی کودکان سه

از 1386تا 1388 سوپروایزر عصر و شب

از تیر 1388 تا خرداد 1389 سوپروایزر بخشهای جراحی

از 1389 تا 1392 سوپروایزر بخشهای کودکان و نوزادان

از 1392 تا کنون  سوپروایزر بخشهای کودکان

اهم فعالیت ها

افزایش تخت های NICU داخلی – تفکیک بخش کاردیوی اطفال از غدد اطفال – راه اندازی بخش غدد اطفال – افزایش تخت های گوارش کودکان – سطح بندی اورژانس کودکان طبق استاندارد ESI – تفکیک انتقال NICU جراحی از طبقه زیر زمین به طبقه اول – راه اندازی بخش جراحی مغز و اعصاب کودکان

بخش های تحت نظارت

داخلی کودکان یک – داخلی کودکان دو – داخلی کودکان سه – داخلی گوارش کودکان – داخلی غدد کودکان – اورژانس کودکان – جراحی کودکان – جراحی مغز و اعصاب کودکان – گازهای خون


سوپروایزر های بخش های نوزادان و پاراکلینیک ها                                                                                   

سرکار خانم غزاله غرائی

تحصیلات : کارشناس پرستاری       سابقه کار : 18 سال

سابقه مدیریت

 یک سال سوپروایزر شیفت در گردش

اهم فعالیت ها

راه اندازی بخش ICU داخلی کودکان دو به دلیل ارجاع بیماران اطفال بد حال از استانهای همجوار – بازسازی و راه اندازی بخش مراقبتهای ویژه داخلی نوزادان در دو سطح A,B و افزایش ظرفیت پذیرش نوزادان بد حال – تفکیک و بازسازی بخش های اتفاقات نوزادان – مراقبتهای ویژه داخلی نوزادان – هماهنگی و راه اندازی اتاق مادران در بخش نوزادان

بخش های تحت نظارت

اورژانس نوزادان – مراقبتهای ویژه داخلی نوزادان – مراقبتهای ویژه جراحی نوزادان -  مراقبتهای ویژه داخلی کودکان یک و دو – مراقبتهای ویژه جراحی نوزادان – همودیالیز – نوار قلب – یورودینامیک

 


 

 

 

خانم ها : رویا بصیری فرد - نسرین روستایی -نوش آفرین پناهی - غزاله غرائی - فوزیه راستی - مرضیه عسگری فرد - فرزانه گل محمدی - الهام امیری 

آقای: محمد کاظمی  

آقایان : عباس منجذب  -  اسعد رحیمی نژاد

خانم ها: فاطمه حسنی -  لیلا تعبدی - نائب میرزایی - زهرا حسن پور

  خانم فاطمه آزادی

تحصیلات : کارشناس ارشد پرستاری

سابقه کار :  7 سال

سابقه مدیریتی : کارشناس آموزش از 1392 تا 1395

اهم فعالیت ها : تعیین اهداف و نیازه ای آموزشی ، تدوین برنامه های آموزشی مستمر ، برگزاری برنامه های آموزشی ، تهیه جزوات و کتب آموزشی ، بررسی اثر بخشی آموزش ها و برگزاری دوره های آموزش پرسنل جدیدالورود

خانم عفت امدادی

تحصیلات : کارشناس پرستاری

سابقه کار :  17 سال

سابقه مدیریتی : 1390 تا 1392 سوپروایزر آموزشی
1392 تا 1392 معاون دفتر پرستاری

اهم فعالیت ها : انجام راند های آموزشی ، برگزاری آموزش های چهره به چهره ، کمک در تهیه جزوات و کتب آموزشی نظارت بر تهیه و تکمیل PDP

خانم طاهره رستمی

تحصیلات : کارشناس پرستاری           سابقه کار : 20 سال

سابقه مدیریت

 1381 تا 1387 سرپرستار بخش ICU جراحی کودکان

1388 تا 1393 سرپرستار بخش جراحی کودکان

139 تا کنون سوپروایزر بخشهای بالینی

اهم فعالیت ها

راه اندازی – بخش ICU جراحی کودکان

بخشهای تحت نظارت : جراحی عروق و توراکس – جراحی عمومی – جراحی مغز و اعصاب – جراحی کلیه و مجاری ادراری – جراحی پلاستیک – جراحی استخوان و مفاصل – پیوند اعضاء یک و دو – ریکاوری
خانم آزیتا طباطبایی سوپروایزر کنترل عفونت

تحصیلات : کارشناس پرستاری

سابقه کار :  12سال

سابقه مدیریتی : 1393 سرپرستار

1393 تا 1395 سوپروایزر کنترل عفونتخانم سولماز سلماسی پرستار کنترل عفونت

تحصیلات : کارشناس پرستاری

سابقه کار :  10سال

سابقه مدیریتی : 1388 سرپرستار بخش NICU مادر و کودک

1395 سوپروایزر کنترل عفونت


خانم ثریا عبدالهی پرستار کنترل عفونت

تحصیلات : کارشناس پرستاری

سابقه کار :  22 سال

سابقه مدیریتی : 1380 تا 1389  سرپرستار اتفاقات جراحی
1389 تا 1393 سرپرستار جراحی
آبان 1393 تا آذر 1394 سرپرستار مراقبت های پس از ERCP
آذر 1394 تا کنون پرستار کنترل عفونت

1395 سوپروایزر کنترل عفونت

خانم  زهرا تحیتی
خانم اسماعیلی
  خانم زهره آزادیان - خانم فرانک تن

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-9-23 11:51        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ