اعضاء واحد بهبود کیفیت:


  

ریاست واحد

نام و نام خانوادگی:
 
خانم الهه رحمانیان
مدرك تحصیلی: کارشناس پرستاری

نام و نام خانوادگی: خانم زهرا خلیلی
مدرك تحصیلی: کارشناس ارشدآموزش پزشکی
نام و نام خانوادگی:خانم سارا شیروانی
مدرك تحصیلی: کارشناس ادبیات فارسی
نام و نام خانوادگی: خانم ناهید اسدپور
مدرك تحصیلی: کارشناس بهداشت محیط

سوابق
نام و نام خانوادگی: خانم خدیجه زینلی مهرآبادی
مدرك تحصیلی: کارشناس پرستاری

سوابق
نام و نام خانوادگی: آقای خواجوئی
مدرك تحصیلی:

سوابق


 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-10-9 11:33        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ