با توجه به برنامه تدوین و استقرار استانداردهاي اعتبار بخشی از یک طرف و درك نیاز بیمارستان به تدوین خط

مشی ها و روش هاي اجرایی اقدامات انجام شده در این مرکز درمانی تعدادي از پرسنل درمانی و غیر درمانی در

غالب برنامه ریزي کمیته هاي مرتبط فعالیت پی گیري و حضور چشمگیري در تدوین این خط مشی ها داشته و در

غالب جلسه هاي مداوم و بارش افکار و جستجوي استانداردها ي مطرح و مطالعه دقیق آنان بادیگر دلبستگی به

این مرکز درمانی را همراه با بی نظیر خود را به ایشان رساندند دفتر بهبود کیفیت بیمارستان نمازي به نوبه خود

دست کلیه این عزیزان را می فشارد و همچون یک مشاور افتخار همراهی این پرسنل شریف را در جهت ارتقاء

کیفیت خدمات درمانی دارا می باشد.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-6-6 9:23        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ