معرفی واحد بهبود کیفیت

•این واحد بر حسب دستور معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز ازتاریخ 1385 در این بیمارستان واقع در طبقه شمالی تحت نظارت مستقیم مدیریت بیمارستان شروع به کار کرده است. که به ترتیب مسئولین زیر در این واحد به انجام وظیفه پرداختند.
•خانم منظر کمالی : از سال 85 تا 93 با ریاست دکتر زند
•خانم دکتر زهرا پویان : از سال 93 تا 95 با ریاست دکتر حقیقت افشار
•خانم الهه رحمانیان : از سال 95 تا شهریور ماه 96 با ریاست  دکتر ادراکی
•خانم صدیقه رنجبر : از مهر ماه 96 تا کنون با ریاست دکتر حسین زاده
•در حال حاضر طرح های اعتبار بخشی ملی و بین المللی(کانادا) جهت ارتقای کیفیت ارائه خدمات بالینی و ایمنی بیمار در راستای اهداف وزارت بهداشت،در این واحد در حال اجرا می باشد. همچنین استانداردهای حوزه ISO شامل IMS((ISO9001, ISO18001, ISo14000، ISO10015 استاندارد آموزش، ISO50001 استاندارد مدیریت انرژی، ISO27000 استاندارد مدیریت امنیت اطلاعات و ISO22000وHACCP استاندارد ایمنی و بهداشت تغذیه جهت ارتقاء کیفیت سازمان پیاده سازی می شود.

شرح وظایف و مسئولیتها

 
•تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان با هدایت تیم مدیریت اجرایی بیمارستان
•تعیین و نشر بیانیه رسالت بیمارستان در سطح واحدهای مختلف بیمارستان.
•تدوین برنامه عملیاتی سالیانه، پیشبرد، هماهنگ و یکپارچه سازی برنامه های بهبود کیفیت،ارتقای ایمنی بیمار در راستای الگوی اعتباربخشی.
•تدوین برنامه بهبود کیفیت فراگیر بیمارستان در موضوعات بالینی و غیر بالینی (مدیریت،امور مالی،خدمات پزشکی، خدمات پرستاری،خدمات عمومی و پشتیبانی،خدمات پاراکلینیک(
•پایش مستمر برنامه بهبود کیفیت،داده ها،اقدامات و مداخلات مدیریتی از طریق تحلیل شاخص ها.
• تدوین سیستم ها و فرآیندهای بیمارستان منطبق بر اصول بهبود کیفیت طراحی شده.
• تدوین شاخص های مهم عملکردی اختصاصی،قابل اندازه گیری،قابل دستیابی و زمان دار جهت فرآیندهای مختلف بیمارستان.
• تهیه گزارش سالیانه برنامه بهبود کیفیت بیمارستان.
• تصویب و ابلاغ خط مشی و روش های اجرایی واحدهای مختلف بیمارستان.
• نظارت بر روند و اجرای خط مشی و روش های بیمارستان
• پیگیری و هماهنگی پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی در واحدهای مختلف بیمارستان.
• ایجاد نظام گزارش دهی خطاهای پزشکی و غیرپزشکی در بیمارستان.
• هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیتهای بهبود کیفیت در کل بیمارستان
• نظارت مستمر بر تشکیل و اجرای مصوبات سایر کمیته های بیمارستانی
• همکاری با سایر کارشناسان واحدهای دیگر در زمینه های ارزشیابی ، تشکیلات بیمارستانی و غیره
• پیاده سازی سیستم های کیفیت مدیریت (ISO,EFQM) و...
• بررسی و تحلیل شرایط موجود و پیشنهاد راهکارهای علمی و عملی به منظور رفع کاستی ها و نارسایی های سیستم
• جمع آوری اطلاعات مربوط به نیازهای کلی بیمارستان از نظر ساختمان ، لوازم و تجهیزات و نیاز به تعمیرات اساسی و یا بازسازی و تهیه گزارشات مربوط به پیرامون آن جهت مسئولان مربوط
• مشارکت در ممیزی داخلی بیمارستان در راستای استانداردهای مختلف
• تهیه گزارش ممیزی و پیگیری اقدامات اصلاحی
• نظارت بر کلیه امور اعتباربخشی بخش ها /واحدها
• تشکیل جلسات ماهانه با مدیران میانی
 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-1-26 11:28        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ