كميته اخلاق پزشكي و رعايت موازين شرعي
1.رئيس كميته:رئیس یاجانشین رئیس بیمارستان
2.دبير كميته: مسئول امور فرهنگی و روابط عمومی/ مهندس مرتضایی
 
3.اعضاء
         رئيس بيمارستان
         مدير درمان
         مدير پرستاري
         یکی از پرسنل واحد بهبود كيفيت
         معاون آموزشي
         مشاور مذهبی بیمارستان
         رابط طرح شافی وقانون انطباق
         مدیر گروه یا نماینده گروه اخلاق پزشکی(با دکتر تابعی هماهنگ شود)
         مدیرامور فرهنگی وروابط عمومی
     تعدادي از روساي بخش هاي اصلي بيمارستان با نظر رئيس بيمارستان پيشنهاد:
¨      یکی از اساتیدگروه داخلی
¨      یکی ازاساتیدگروه جراحی
¨      یکی ازاساتیدگروه اطفال
¨      یکی ازاساتیدگروه طب اورژانس
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-9-26 9:57        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ