کمیته مدارک پزشکی و فن آوری اطلاعات
  1. رئيس كميته:رئیس یا جانشین رئیس بیمارستان
  2. دبير كميته: /خانم ارجمند
  3. اعضاء
¨      معاون پشتیبانی
¨      مدیر پرستاری
¨      معاون آموزشی (یک نفر پزشک با نظر رئیس بیمارستان)
¨      مسئول بخش مدارک پزشکی
¨      مسئول بخش فن آوری اطلاعات
¨      نماینده امورمالی(آقای اسدی)
¨      کارشناس آمار حیاتی (خانم کیانی)
¨      سوپروایزر آموزش پرستاری
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-9-26 9:59        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ