كميته كنترل عفونت
  1. رئيس كميته: رئیس یا جانشین رئیس بیمارستان
  2. دبيركميته: سوپروايزر كنترل عفونت/ خانم راضیه تقی زاده
  3. اعضاء
¨      معاون سلامت
¨      پزشک مسئول واحد کنترل عفونت
¨      یکی از پرسنل واحد بهبود كيفيت
¨      معاون آموزشي
¨      مسئول واحد ایمنی و سلامت
¨      مديرخطر
¨      دبیر کمینه ايمني و سلامت
¨      مسئول فنی آزمايشگاه
¨      مدیر داخلی آزمایشگاه
¨      مدير پرستاري
¨      پزشک مشاور عفونی
¨      رئیس بخش اورژانس یا جانشین
¨      مدیر گروه جراحی ،داخلی ،کودکانورئیس بخش های ICU

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-9-26 10:05        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ