كميته تحول اداري وكاركنان (پيشنهادها، فرهنگي رفاهي، رضايتمندي كاركنان تحول اداري)
  1. رئيس كميته:رئیس یا جانشین رئیس بیمارستان
  2. دبير كميته :مسئول امور اداري/آقای مهندس علیرضا مرتضایی
  3. اعضاء
¨      مدير درمان
¨      مدير پرستاري
¨      دبیر نظام پیشنهادات
¨      مسئول امور فرهنگي و روابط عمومی
¨      نماينده كاركنان(پرسنل باليني، پاراكلينيك و اداري )
¨      يكي از پرسنل بهبود كيفيت(رابط مستندات )
¨      مسئول IT
¨      مسئول رسیدگی به شکایات
¨      مسئول كارگزيني
¨      مسئول امور حقوقی
¨      سوپروایزر آموزشی پرستاری

سوپروایزر آموزشی پاراکلینیک

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-6-16 8:54        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ