چشم اندازمرکزآموزشی درمانی نمازی تاسال1395

رتبه نخست کیفیت خدمات درمانی وآموزشی

ایمن درنیمه جنوبی کشور

 

رسالت)ماموریت( مرکزآمورشی درمانی نمازی

 

ارتقای سطح سلامت جامعه ازطریق درک وبرآورده نمودن نیازهای

بهداشتی،درمانی ورفاهی بیماران وهمراهان آنان ونیزآموزش فراگیران

بااستفادهازامکانات،تجهیزات وفناوریهای نوین درچارچوب ارزشهای

اخلاقی واسلامی

 

ارزشهای محوری مرکزآموزشی درمانی نمازی

-مراقبت ایمن وباکیفیت)مهمترین ارزش(

-توجه به خواسته های ذینفعان

-مسئولیت پذیری وبهره وری

-کارتیمی واحترام

-آموزش ، یادگیری و نوآوری

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-4-21 13:19        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ