خط مشی های گیرندگان خدمت:
 1. اطلاع رسانی پزشک در مورد روشهاي تشخیصی، درمانی
 2. خط مشی نحوهي دسترسی به پزشک معالج واعضاي اصلی گروه پزشکی درطول درمان بیماران
 3. اطلاع رسانی در مورد هزینه و بیمه در هنگام پذیرش بیمار
 4. اطلاع رسانی به گیرنده خدمت در تمام اقدامات پژوهشی مرتبط
 5. حفاظت اموال گیرنده خدمات
 6. انتقال بیمار در صورتی که ارائه خدمات سلامت در موارد اورژانس مقدور نباشد
 7. حمایت از گروههاي آسیب پذیر
 8. ارائه خدمت به بیمار در حال احتضار
 9. رعایت اصل محرمانه بودن اطلاعات موجود در پرونده بیمار
 10. حفظ حریم خصوصی در خدمت گیرندگان
 11. ارائه خدمات توسط پرسنل همگن
 12.   
 13. عدم تاخیر در ارایه خدمت زمانی که پرسنل همگن نباشند
 14. پاسخ به نیازهاي عبادي و اعتقادي گیرنده خدمت
 15. اموزشهاي ضروري براي استمرار درمان گیرنده خدمت
 16. A - انتخاب پزشک مشاور جهت نظر خواهی در خارج از بیمارستان (بر اساس خواسته بیمار)                          -انتخاب پزشک مشاور جهت نظر خواهی از داخل بیمارستان (بر اساس خواسته پزشک معالج)
 17. اخذ رضایت آگاهانه دراعمال جراحی تها جمی
 18. جلوگیري از دریافت وجه از گیرندگان خدمت در خارج از چهار چوب قوانین ومقررات
 19. حقوق گیرنده خدمت در صورت اعزام به سایر مراکز درمانی
 20. حفاظت گیرنده خدمت در برابر حملات فیزیکی وصدمات روحی روانی
 21.  
 22. پذیرش همراه بیمار،فراهم نمودن امکانات رفاهی همچون غذا و تسهیلات لازم براي استراحت وخواب
 23. نظارت بر خارج ساختن عضو از اهدا کننده و انتقال آن
 24. استفاده از تلفن همراه
 25. حروف اختصاري مجاز و چگونگی استفاده از آنان درمستندات به ویژه در پرونده بیمار با در نظر گرفتن ایمنی بیمار
 26. استفاده نکردن از همراه بیمار درکارهاي درمانی وخدماتی
 27. بیماران بلاصاحب
 28. بیماران مجهول الهویه
 29. پاسخ به استعلام های بیمه هاي درمانی و خدمات
 30. پی گیري کودکان نامشروع
 31. حقوق گیرنده خدمت
 32. رسیدگی به شکایات
 33. رسیدگی و پیگیري شکایات ارباب رجوع یا بیماران که از طریق پزشکی قانونی یا نظام پزشکی یا مراجع قضایی ارجاع می شود
 34. کودك آزاري
 35. نوزاد آزاري
 36. اجساد فاقد سرپرست
 37. کدهاي 26 گانه اخلاقی حفاظت از آزمودنی انسانی در پژوهش هاي علوم پزشکی
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-1-21 9:50        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ