برنامه کشیک پزشکان
شهریور ماه 1396
مهر ماه  1396
برنامه کشیک اساتید و فلوشیپ های گروه قلب
 
برنامه اساتید و دستیاران گروه جراحی
برنامه آنکال اساتید گروه قلب
 
برنامه اساتید و فلوشیپ های گروه قلب
 برنامه کشیک اساتید و دستیاران گروه جراحی
 
برنامه اساتید و دستیاران فوق تخصصی و تخصصی گروه داخلی
برنامه کشیک OT اینترن ها

برنامه کشیک اساتید گروه جراحی قلب
 برنامه کشیک اساتید گروه طب اورژانسبرنامه کشیک اساتید گروه جراحی مغز و اعصاب

  برنامه اساتید و دستیاران گروه کودکان

برنامه کشیک اساتید و دستیاران گروه ارتوپدی
  برنامه کشیک اساتید گروه جراحی مغز و اعصاب

برنامه کشیک دستیاران گروه رادیولوژی
 برنامه اساتید گروه رادیولوژي در طرح مادران پرخطر

 برنامه کشیک داد پزشکان
 برنامه پزشکان آنکال در طرح سلامت

 برنامه بخش گروه زنان و مامایی
   برنامه کشیک اساتید گروه زنان و مامایی

    برنامه کشیک دستیاران گروه زنان و مامایی

  
  
  
 
 


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-7-2 7:40        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ