برنامه کشیک پزشکان
اسفندماه 1396
فروردین ماه  1397
برنامه آموزشی اساتید طب اورژانس برنامه کشیک اساتید گروه جراحی قلب

برنامه Focal Point گروه رادیولوژی برنامه اساتید و دستیاران فوق تخصصی و تخصصی گروه داخلی

برنامه Focal Point گروه نورولوژی برنامه کشیک دستیاران گروه روانپزشکی
 
برنامه کشیک اساتید گروه زنان و مامایی برنامه کشیک اساتید و دستیاران گروه رادیولوژی
 
برنامه کشیک دستیاران گروه زنان و مامایی

برنامه بخش گروه زنان و مامایی

برنامه کشیک اساتید و فلو شیپ های گروه قلب

برنامه کشیک اساتید و دستیاران گروه قلب

برنامه کشیک اساتید گروه جراحی قلب  

برنامه کشیک اکسترن های گروه قلب

برنامه کشیک دستیاران گروه قلب

برنامه اساتید و دستیاران فوق تخصصی و تخصصی گروه داخلی

برنامه کشیک اساتید گروه جراحی مغز و اعصاب


برنامه کشیک اساتید و دستیاران گروه ارتوپدی


برنامه کشیک OT اینترن پست آنژیو
 

برنامه کشیک OT اینترن نروسرجری

  برنامه دستیاران گروه طب فیزیکی و توانبخشی

برنامه کنفرانس دانشجویان گروه طب فیزیکی و توانبخشی

 
برنامه کشیک دستیاران گروه رادیولوژی

 
برنامه اساتید و دستیاران گروه جراحی

 
برنامه مقیمی اساتید و دستیاران گروه جراحی

 
برنامه کشیک بخش یورولوژی

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-12-8 10:40        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ