برنامه کشیک پزشکان
بهمن ماه 1396
دی ماه  1396
برنامه کشیک بخش یورولوژی
 
برنامه اساتید و دستیاران گروه جراحی
 برنامه کشیک اساتید گروه جراحی مغز و اعصاب
 
برنامه کشیک بخش یورولوژی
مقیمی پزشکان و دستیاران مقیم  ICU
 
برنامه اساتید و دستیاران فوق تخصصی و تخصصی گروه داخلی
برنامه اساتید و دستیاران تخصصی و فوق تخصصی داخلی

برنامه کشیک اساتید گروه جراحی قلب
 برنامه کشیک اساتید focal point مادران پرخطرگروه جراحی مغز و اعصاببرنامه کشیک اساتید گروه جراحی مغز و اعصاب نوزادان

 برنامه کشیک اساتید گروه ارتوپدی

برنامه کشیک اساتید و دستیاران گروه ارتوپدی
 برنامه کشیک اساتید گروه جراحی 

برنامه کشیک دستیاران گروه رادیولوژی
 برنامه اساتید گروه رادیولوژي در طرح مادران پرخطر

کشیک مقیم ICU جراحی کودکان و نوزادان
برنامه کشیک دستیاران بخش طب فیزیکی و توانبخشی

 برنامه بخش گروه زنان و مامایی
  برنامه بیمارستانی دانشجویان بخش طب فیزیکی و توانبخشی
 برنامه کشیک اساتید گروه زنان و مامایی

برنامه بخش گروه زنان و مامایی   برنامه کشیک دستیاران گروه زنان و مامایی

برنامه کشیک اساتید گروه زنان و مامایی برنامه دستیاران گروه طب فیزیکی و توانبخشی

برنامه کشیک دستیاران گروه زنان و ماماییبرنامه کنفرانس دانشجویان گروه طب فیزیکی و توانبخشی

  برنامه پزشکان آنکال در طرح سلامت


 
برنامه اساتید گروه رادیولوژي در طرح مادران پرخطر
  مقیمی پزشکان بخش PICU و ICU جراحی کودکان
  برنامه کشیک اساتید و فلو شیپ های گروه قلب


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-14 8:18        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ