برنامه کشیک پزشکان
آبان ماه 1396
مهر ماه  1396
برنامه کشیک اساتید و فلوشیپ های گروه قلب
 
برنامه اساتید و دستیاران گروه جراحی
برنامه آموزشی اساتید و دستیاران گروه قلب
 
برنامه اساتید و فلوشیپ های گروه قلب
برنامه کشیک  دستیاران گروه قلب
 
برنامه اساتید و دستیاران فوق تخصصی و تخصصی گروه داخلی
برنامه اساتید و دستیاران تخصصی و فوق تخصصی داخلی

برنامه کشیک اساتید گروه جراحی قلب
 برنامه کشیک اساتید گروه جراحی مغز و اعصاببرنامه کشیک اساتید گروه جراحی مغز و اعصاب

 برنامه کشیک اساتید گروه ارتوپدی

برنامه کشیک اساتید و دستیاران گروه ارتوپدی
 برنامه کشیک اساتید گروه جراحی 

برنامه کشیک دستیاران گروه رادیولوژی
 برنامه اساتید گروه رادیولوژي در طرح مادران پرخطر

 برنامه کشیک داد پزشکان
 برنامه پزشکان آنکال در طرح سلامت

 برنامه بخش گروه زنان و مامایی
 برنامه کشیک دستیاران بخش طب فیزیکی و توانبخشی
 برنامه کشیک اساتید گروه زنان و مامایی

 برنامه بیمارستانی دانشجویان بخش طب فیزیکی و توانبخشی    برنامه کشیک دستیاران گروه زنان و مامایی

برنامه کشیک بخش یورولوژی برنامه دستیاران گروه طب فیزیکی و توانبخشی

برنامه بخش گروه زنان و مامایی برنامه کنفرانس دانشجویان گروه طب فیزیکی و توانبخشی

برنامه کشیک اساتید گروه زنان و ماماییبرنامه کشیک دستیاران گروه قلب 

برنامه کشیک دستیاران گروه زنان و مامایی
 
برنامه کشیک فوق تخصصین نوزادان

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-8-3 10:10        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ