دوره های برگزار شده –آموزش اتاق عمل نمازی

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

مدت عملی

مدت تئوری

مدت

گروه هدف

مباني اعتبار بخشي در بخشهاي درماني

1396/02/07

1396/02/07

1

5

6

بیهوشی-اتاق عمل وCSSD

مديريت خطا و خطر مقدماتي

1396/02/28

1396/02/28

0

4

4

بیهوشی-اتاق عمل وCSSD

كنترل عفونت و بهداشت محيط

1396/03/08

1396/03/15

0

10

10

بیهوشی-اتاق عمل وCSSD

مدون اعتبار بخشي

1396/03/20

1396/05/08

10

10

20

بیهوشی-اتاق عمل وCSSD

تفسير گازهاي خون

1396/05/21

1396/05/27

0

7

7

بیهوشی-اتاق عمل

نحوه صحيح تزريق خون و فراورده هاي خوني

1396/06/02

1396/06/02

0

4

4

بیهوشی-اتاق عمل

آشنايي با روشهاي صحيح پكينگ و حمل وسايل استريل

1396/06/16

1396/06/16

0

4

4

پرسنل CSSD

انواع پوزيشنهاي جراحي و بيهوشي و ايمني بيمار

1396/06/23

1396/06/23

0

4

4

بیهوشی-اتاق عمل

 دارو درماني و داروهاي جعبه اورژانس و بيهوشي

1396/07/20

1396/07/20

0

6

6

بیهوشی-اتاق عمل

نظام مشاركت كاركنان - چالشها و راهكارها (مقدماتي)

1396/07/27

1396/07/27

0

7

7

بیهوشی-اتاق عمل وCSSD

آسيب شناسي عرفان هاي نو ظهور

1396/07/27

1396/07/27

0

5

5

کلیه کارکنان

گندزداها وروشهاي رقيق سازي

1396/08/04

1396/08/04

0

4

4

پرسنل خدمات

كنترل عفونت

1396/08/11

1396/08/11

0

4

4

پرسنل خدمات

مدون اعتبار بخشي

1396/08/20

1396/09/30

10

10

20

بیهوشی-اتاق عمل وCSSD

پزشكي قانوني و اتاق عمل

1396/08/25

1396/08/25

0

4

4

بیهوشی-اتاق عمل

احيا قلبي ريوي پايه و پيشرفته

1396/09/09

1396/09/09

0

4

4

بیهوشی-اتاق عمل

جراحي ايمن

1396/09/11

1396/09/30

0

8

8

بیهوشی-اتاق عمل

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-23 10:03        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ