سوپروایزران آموزشی: فاطمه آزادی / (جانشین طاهره رستمی فدشکویه)

کارشناسان آموزش: عفت امدادی/ مهشید سرافراز

کارشناسان زخم فشاری:زهرا دو کوهکی/فاطمه زارعی

کارشناس آموزش به بیمار:اشرف معماری زاده

 تلفن : 36125791 

آدرس: راهروی اداری- اتاق شماره 8

سوپروایزر آموزشی پرستاری است  که مسوولیتهای آموزشی و پژوهشی پرستاری و مامایی مرکز آموزشی – درمانی- توانبخشی و پژوهشی را تحت نظارت مدیر پرستاری ودر جهت اهداف سازمان برعهده دارد.شرح وظایف سوپروایزر آموزشی براساس اصول مدیریت با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو مبتنی برفرآیند پرستاری و استانداردهای مراقبتی بشرح ذیل میباشد:

1.     نظارت و کنترل مستمر بر رفتار شغلی پرستاری تحت سر پرستی(رعایت قوانین و مقررات اداری و رعایت ضوابط کاری و اخلاقی و نظایر آن)

2.     شناسایی و تعیین اهداف آموزشی /تعیین نیازهای آموزشی/اولویت بندی نیازهای   

3.     تدوین برنامه های آموزشی مستمر و مدون جهت رفع نیازهای آموزشی در راستای اهداف کلان بیمارستان

4.     تعیین و تنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد و فعالیت های آموزشی بخشهای مرتبط

5.     ثبت و گزارش کلی فعالیت های آموزشی و نتایج حاصله به مدیر پرستاری

6.     کنترل و نظارت بر شرکت فعال رده های مختلف پرستاری در برنامه های آموزشی براساس سرانه آموزش

7.     شرکت در کلیه جلسات آموزشی مرتبط با پرستاری

8.     تعیین و اندازه گیری شاخص های آموزشی

9.     مشارکت در برنامه های بازدید و ارزیابی بیمارستان

10. هدایت و تشویق کادر پرستاری در جهت کسب امتیازات آموزشی لازم

11. ارزیابی اثر بخشی آموزشهای انجام شده و اطلاع به فراگیران و مسوولین و استفاده از نتایج اثر بخشی آموزشی

12. بکار گیری نتایج ارزیابی رضایت مندی کارکنان و مددجویان(از طریق دفتر بهبود کیفیت)در برنامه های آموزشی

13. مشارکت در کمیته ارزشیابی کارکنان

14. مشارکت در کمیته آموزش و پژوهش و گزارش فعالیتهای آموزشی به مسئولین

15. ارائه پیشنهاد بودجه آموزشی به مدیریت پرستاری

16. تهیه و گزارش عملکردمطابق با برنامه آموزشی

17. طراحی و اجرای برنامه ای آموزشی کوتاه مدت- میان مدت – بلند مدت

18. هماهنگی در اجرای برنامه کارورزی دانشجویان و کار آموزی گروه پرستاری و مامایی

مسئولیت ها:

1.     همکاری و مشارکت در نظارت و کنترل واحدها جهت نیاز سنجی آموزشی

2.     پیشنهاد تهیه کتب ، جزوه ، مقاله های مختلف علمی و وسائل کمک آموزشی جهت ارتقا سطح آگاهی کارکنان گروه پرستاری و مامایی

3.     پیشنهاد ایجاد زمینه تشویقی جهت مشارکت فعال کارکنان در فعالیت های آموزشی

4.     هماهنگی و همکاری و مشارکت جهت تشکیل و شرکت کارکنان در کلاسهای آموزش مداوم

5.     تلاش در جهت به روز نمودن اطلاعات و آگاهی پرسنل پرستاری ( استانداردها ، گاید لاینها،دستور العملها و مسائل حقوقی)

6.     همکاری و هماهنگی با سوپروایزر بالینی و کنترل عفونت و آموزش به بیمار در امر آموزش به ویژه کادر پرستاری جدید

7.     همکاری با دانشکده های پرستاری و مامایی در راستای برنامه های آموزشی آن مرکز

 اختیارات:

1.     اجرای برنامه های آموزشی با همکاری و مشارکت سایر گروهها

2.     شناسایی توانایی پرسنل و بکارگیری آنها در جهت فعالیت های آموزشی

3.     برنامه ریزی جهت آگاه سازی کارکنان جدیدالورود به مقررات اداری ، استانداردهای مراقبتی، وسایل و تجهیزات

4.     شناسایی کارکنان توانمند جهت بکار گیری در پست های مدیریتی و با بخشهای خاص

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-29 8:08        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ